Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
purple-rain
2577 768b
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaangina angina
purple-rain
6617 bdcc 420
Reposted fromluny luny viaangina angina
purple-rain
Reposted fromq2w3e4 q2w3e4 viaangina angina
purple-rain
5446 68eb 420
Reposted frompatt patt viaangina angina
purple-rain
7550 16b9 420
Reposted fromcynamon cynamon viaangina angina
7001 64c1 420
Reposted fromapm35 apm35 viaangina angina
purple-rain
4059 2400 420
Reposted frompatt patt viaangina angina
purple-rain
0570 3198 420
Reposted fromangina angina
purple-rain
Reposted fromgeo404 geo404 viaangina angina
purple-rain
0523 19b4 420
Reposted fromfoods foods viaangina angina
purple-rain
...kiedy nie ma się żadnych pieniędzy wszystko idzie jak kurwie w deszcz.
— z jakiegoś bloga
Reposted bypacysgittaarawislaczka
purple-rain
2320 2683
Reposted fromchmurek chmurek
purple-rain
9043 78b4 420
Reposted fromchmurek chmurek
purple-rain
9053 aa6d
Reposted fromchmurek chmurek
purple-rain
5925 521c 420
Reposted fromtola tola viachmurek chmurek
purple-rain
"Kiedy będziemy mieli dom, przez rok nie będziemy wpuszczali nikogo. Wywiesimy kartkę na drzwiach: "Nie ma nikogo. Wyjechaliśmy na rok".
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
purple-rain
1440 0751
6227 d176 420
purple-rain
5549 a778 420
Reposted fromniesrajogniem niesrajogniem
purple-rain
4086 1a86 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl